ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา PAMNEX TECH Conference ณ พัฒนากอล์ฟ คลับแอนด์รีสอร์ท จ.ชลบุรี

ด้วยบริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing ,MM Machine Tools & Metalworking   ร่วมกับ บริษัท นำแสง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จะจัดงานสัมมนา  PAMNEX TECH Conference ซึ่งเป็นการสัมมนาเผยแพร่ความรู้ ในหัวข้อ SMART Logistic  For Industry 4.0  ขึ้น

Pamnex Tech

เพื่อพัฒนาให้องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ด้วยต้นทุนที่ต่ำ ดังนั้นองค์กรสมัยใหม่จึงต้องมีการบริหารจัดการคลังสินค้าแบบบูรณาการทั้งระดับกลยุทธ์ และระดับปฏิบัติการ ตั้งแต่การเลือกทำเลที่ตั้ง และการออกแบบคลังสินค้า การกำหนดมาตรฐานขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ เช่น การรับ การจัดเก็บ การจ่าย การตรวจนับสินค้า การสร้างมูลค่าเพิ่ม ฯลฯ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์ขนถ่ายพัสดุมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  งานนี้เหมาะสำหรับ ผู้บริหาร, หัวหน้างาน, ฝ่ายโลจิสติกส์ ,ฝ่ายคลังสินค้าและฝ่ายจัดซื้อ  ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว ในวันที่ 6 กันยายน  2559    เวลา 08.30 -16.30 น. ณ พัฒนากอล์ฟ สปอตแอนด์รีสอร์ท  จ.ชลบุรี   โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแต่อย่างใด   ซึ่งท่านสามารถกรอกรายละเอียด เพื่อลงทะเบียนตามแบบฟอร์มที่แนบมาด้วยนี้ และส่งแฟกซ์มายังเบอร์    02-769-8120  , 0-2769-8043  หรืออีเมล์มาที่ seminar@greenworldmedia.co.th ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายประสานงานการจัดงานสัมมนา โทร   0-2731-1191-4 ต่อ 104 , 084-7000-141 (คุณวันวิสาข์)