ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Machine Tools Technology in Manufacturing Process วันที่ 12 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรม ทวาราวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี

ด้วยบริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหรรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metal Working ได้จัดงานสัมมนา Machine Tools Technology in Manufacturing Process ขึ้น ซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมขึ้น

โดยจุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการนำเสนอแนวคิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิต  เป็นการนำความรู้  วิทยาการ และประสบการณ์ต่างๆ  มาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการผลิตสินค้าและบริการรวมทั้งการคิดค้นหาวิธีการนำทรัพยากรมาใช้ในด้านใหม่ๆเพื่อให้ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประเทศไทยเรามีวัตถุดิบในการผลิตจำนวนมาก หากเราใช้ทรัพยากรไม่ระมัดระวัง ทรัพยากรอาจหมดสิ้นหรือเสื่อมค่าได้  ผู้ผลิตจึงจำเป็นที่จะใช้เทคโนโลยีให้ได้ประโยชน์สูงสุด ตลอดจนการผลิตสินค้าแต่ละชนิดมีการแข่งขันสูง ผู้ผลิตจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยในการผลิตเพื่อให้มีคุณภาพและตรงตามต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุด การใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยช่วยในการผลิตสินค้า ทำให้ผลิตสินค้าและบริการจำนวนมากขึ้น ในเวลารวดเร็ว มีปริมาณเพียงพอต่อการบริโภค และลดต้นทุนการผลิต เพราะเทคโนโลยีช่วยลดแรงงานหรือกำลังคนและลดเวลาการผลิต แต่ได้ปริมาณสินค้าและบริการมาก ซึ่งการใช้เทคโนโลยีช่วยในการออกแบบสินค้า ช่วยให้มีการคิดค้นรูปแบบของสินค้า ทำให้ได้สินค้าและบริการที่มีรูปแบบใหม่ๆ หลากหลาย เพื่อให้ผู้บริโภคมีโอกาสเลือกซื้อได้ตามความต้องการ และพึงพอใจมากที่สุด

งานนี้เหมาะสำหรับ เจ้าของกิจการ,ผู้บริหาร,ผู้จัดการโรงงาน,หัวหน้างาน,วิศวกรเครื่องจักร และฝ่ายผลิต ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ในการนี้จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว ในวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 8.30-16.30 น. ณ โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแต่อย่างใด ซึ่งท่านสามารถกรอกรายละเอียด เพื่อลงทะเบียนตามแบบฟอร์มที่แนบมาด้วยนี้และส่งแฟกซ์มายังเบอร์ 0-2769-8120/0-2769-8043 หรือ อีเมล์มาที่ seminar@greenworldmedia.co.th ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายประสานงานการจัดงานสัมมนา โทร 0-2731-1191-4 ต่อ 104 (คุณวันวิสาข์)