ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Lab Summit 2017

บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ได้ร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ( สวทช.) จัดงาน LAB SUMMIT 2017 ซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ โดยจุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการนำเสนอแนวคิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ การวิจัยด้านอาหาร ยา และการเกษตรที่เกี่ยวข้อง

TBG ,Lab Summit

ซึ่งงานสัมมนาในครั้งนี้บรรยายใน หัวข้อ มาตรการผลักดันจากภาครัฐในการมุ่งสู่ Thailand Industry 4.0 ,Global movement of functional ingredients ,IP and research trends update / R&D Investment in food and feed products ,Lab วิเคราะห์ ทดสอบ ปัจจัยหลักในการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาอาหารเเละยา และ เสวนา “Success Stories and Case Study of Functional Ingredients Application” งานนี้เหมาะสำหรับ เจ้าของกิจการ, ผู้บริหาร, ผู้จัดการห้องปฎิบัติการ และผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ

TBG ,Lab Summit

จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าวในวันที่ 20 กรกฎาคม  2560 เวลา 8.30 – 17.00 น.ณ ห้องวายุภักษ์ 6 ชั้น 5 เซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแต่อย่างใด

สนใจลงทะเบียนติดต่อ

คุณพรรณภัสช์

Tel   66 2731 1191 to 4 ext 102

Fax. 0-2769-8120

Email: LAB@greenworldmedia.co.th ,info@greenworldmedia.co.th

ลงทะเบียนออนไลน์ : http://www.greenworldmedia.co.th/register.php?re=lab-20072017