งานประชุมสามัญสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560

บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ได้เข้าร่วมออกบูธแจกนิตยสารอุตสาหกรรม MM Machine Tools & Metalworking ,Modern Manufacturing ,Thai Hotels & Travel Magazine และไดเรคทอรี่ในเครือเดียวกัน อาทิเช่น Thailand Biotech Guide ,Thailand Builders Directory ,Thailand Convention & Exhibition Directory ,Thailand Official Hotels Directory และ Asia HORECA ในงานประชุมสามัญสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมประชุมเป็นอย่างมาก

Thai Hotels & Travel Magazine ,AsiaHORECA ,Thailand Convention & Exhibition Directory ,Thailand Official Hotels Directory ,Green World Publication Co ltd ,MM Machine Tools & Metalworking ,Modern Manufacturing ,GW ,Directory ,TBD ,TBG ,TCED ,AH ,H&T ,TOHD ,MM

งานจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้อง Plenary Hall 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีสมาชิกจากทั่วประเทศร่วมประชุมอย่างคับคั่ง และได้รับเกียรติจากคุณอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม บรรยายพิเศษ เรื่อง การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 โดยคุณเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า นอกจากการประชุมสามัญประจำปี 2560 ในครั้งนี้ จะเป็นการรวมตัวสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมฯ ที่มาจากทั่วประเทศ เพื่อร่วมประชุมรับฟังสรุปผลการดำเนินงานของสภาอุตสาหกรรมฯ ตลอดปี 2559 ที่ผ่านมา แล้วยังเปรียบเสมือนเป็นการรวมตัวของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ที่มาพบปะและแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน

Thai Hotels & Travel Magazine ,AsiaHORECA ,Thailand Convention & Exhibition Directory ,Thailand Official Hotels Directory ,Green World Publication Co ltd ,MM Machine Tools & Metalworking ,Modern Manufacturing ,GW ,Directory ,TBD ,TBG ,TCED ,AH ,H&T ,TOHD ,MM

จากการดำเนินงานของสภาอุตสาหกรรมฯ ในปี 2559 ที่ผ่านมา ได้ดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ “อุตสาหกรรมเป็นมิตร ช่วยเศรษฐกิจ ช่วยชาติ” ประสบความสำเร็จตามยุทธศาสตร์เชิงรุกจำนวน 6 ข้อ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วาระปี 2559– 2561 ที่ตั้งไว้ ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทย ด้วยประสิทธิภาพ ผลิตภาพ และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้ยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมไทย ด้วยการรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสให้อุตสาหกรรมไทยใช้ประโยชน์จากการเจรจาการค้า
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมไทยโดยเสริมสร้างขีดความสามารถบุคลากรและแรงงาน ในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และการทดสอบฝีมือแรงงาน การสัมมนา และฝึกอบรมในสาขาต่างๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ร่วมกับภาครัฐในการสร้างปัจจัยเอื้อต่อภาคอุตสาหกรรม

Thai Hotels & Travel Magazine ,AsiaHORECA ,Thailand Convention & Exhibition Directory ,Thailand Official Hotels Directory ,Green World Publication Co ltd ,MM Machine Tools & Metalworking ,Modern Manufacturing ,GW ,Directory ,TBD ,TBG ,TCED ,AH ,H&T ,TOHD ,MM

ทั้งนี้ ส.อ.ท. ได้ให้บริการสมาชิกในการออกเอกสารใบรับรองต่างๆ กว่า 20,000 ฉบับ ทั้งใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า รับรองฐานะการเงิน พิจารณาสูตรการผลิต BOI การประสานงานออกบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค อีกทั้งมุ่งให้ความสำคัญกับงานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และดึงงานวิจัยที่มีอยู่แล้วมาต่อยอดเชิงพาณิชย์ อาทิ โครงการ Talent Mobility เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ SMEs ไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงเป็นหนึ่งในองค์กรหลักแสดงเจตนารมณ์และจุดยืนในการต่อต้านคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งจัดอบรม สัมมนา เยี่ยมชมดูงาน ให้แก่สมาชิกตลอดปี รวมทั้งจัดทำวารสารเชิงวิชาการต่างๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป ตลอดจนจัดกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกทั่วประเทศ

Thai Hotels & Travel Magazine ,AsiaHORECA ,Thailand Convention & Exhibition Directory ,Thailand Official Hotels Directory ,Green World Publication Co ltd ,MM Machine Tools & Metalworking ,Modern Manufacturing ,GW ,Directory ,TBD ,TBG ,TCED ,AH ,H&T ,TOHD ,MM

โดยคุณเจนฯ กล่าวถึงการเพิ่มจำนวนและการพัฒนาสมาชิกว่า จากผลการดำเนินงานอย่างเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมให้อุตสาหกรรมไทยเข้มแข็ง ทำให้จำนวนสมาชิกของส.อ.ท. ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกว่า 10,300 ราย และตลอดระยะเวลาที่ผมดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผมพร้อมที่จะทุ่มเททุกสรรพกำลัง ในการดำเนินการตามแนวทางที่วางไว้ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่น และการร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้งผู้ประกอบการไทยให้เข้มแข็ง พร้อมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เกิดความมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป

Thai Hotels & Travel Magazine ,AsiaHORECA ,Thailand Convention & Exhibition Directory ,Thailand Official Hotels Directory ,Green World Publication Co ltd ,MM Machine Tools & Metalworking ,Modern Manufacturing ,GW ,Directory ,TBD ,TBG ,TCED ,AH ,H&T ,TOHD ,MM