งานสัมมนาส่งเสริมการเรียนรู้และแบ่งปันการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของธุรกิจโรงแรม สู่อนาคตที่มั่นคง

นิตยสาร Thai Hotels & Travel Magazine ,Asia Horeca และ Thailand Covention & Exhibition Directory ร่วมออกบูธงานสัมมนาส่งเสริมการเรียนรู้และแบ่งปันในเรื่องการ พัฒนาอย่างยั่งยืนของธุรกิจโรงแรม สู่อนาคตที่มั่นคง จัดโดยสมาคมโรงแรมไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผูเ้ข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจถึงความหมาย และแนวโน้มของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจโรงแรม การมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงต้องการให้ทราบว่าทำไมการพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงสำคัญต่อการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันในธุรกิจโรงแรม

AH, AsiaHORECA, Directory, Green World Publication Co ltd, GW, H&T, TCED, Thai Hotels & Travel Magazine, Thailand Convention & Exhibition Directory, Thailand Official Hotels Directory, TOHD, THT ,www.thaihotelbusiness.com

โดยมีการบรรยายความรู้ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรพิเศษ และได้จัดโซนงานแสดงสินค้าธุรกิจโรงแรมรวมถึงนวัตกรรมเพื่อการประหยัดพลังงาน  เพราะต้องการให้ทางผู้ผลิตสินค้าและบริการ ได้เข้าถึงตลาดธุรกิจโรงแรม และมีโอกาสได้พบปะนำเสนอสินค้าและทำความเข้าใจกับความต้องการของโรงแรมต่างๆ มากยิ่งขึ้นและช่วยส่งเสริมพร้อมทั้งสร้างความแข็งแกร่งในเครือข่ายของการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าอาหารเครื่องดื่ม อุปกรณ์และเทคโนโลยีสำหรับผู้ประกอบการโรงแรม ภัตตาคารจัดเลี้ยงและบริการ จัดขึ้นในวันพุธที่ 4 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องกมลทิพย์โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ