งานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Modern Manufacturing Forum 2015 จ.ลำพูน

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมลำพูนวิว จ.ลำพูน บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metal Working จัดงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Modern Manufacturing Forum 2015 ขึ้น

การจัดงานในครั้งนี้ด้วยเล็งเห็นถึงศักยภาพ และความพร้อมของกลุ่มอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อส่งเสริมวงการอุตสาหกรรม ให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น และสามารถนำแนวคิดมาประยุกต์ใช้ในระบบการผลิตที่เป็นอยู่ หรือนำไปปฏิบัติในการทำงานในหน่วยงานได้ อีกทั้งสนับสนุนอุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือที่มีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้น และยัง เพื่อเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าในอุตสาหกรรม ทั้งยังก่อให้เกิดความรู้และเปิดโอกาสทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้น

ภายในแบ่ง 2 ส่วนคือ งานสัมมนาวิชาการ เรื่อง Six Sigma : The Quest for Systematic Improvement และหัวข้อ Quality Control Circle : กิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อการพัฒนาผลิตภาพ ซึ่งงานสัมมนาในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากวิทยากร สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับจากวงการอุตสาหกรรม ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการอบรมเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และอีกส่วนจัดเป็นการแสดงสินค้าจากผู้ประกอบที่ขนทัพสินค้าที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมให้ ชาวอุตสาหกรรมภาคเหนือได้อัพเดตนวัตกรรมใหม่ๆในภาคอุตสาหกรรมเช่น อุปกรณ์ออโตเมชั้น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าเทคโนโลยีเพื่อการประหยัดพลังงาน อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับเครื่องจักร และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานสามารถสอบถามรายละเอียดอุปกรณ์จากผู้เชี่ยวชาญได้โดยตรงอีกด้วย