บรรยากาศงานสัมมนา Automation & Control Forum 2016 ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Automation &  Control Forum 2016 ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี ที่ผ่านมา ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metal Working   

จากสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมทางอุตสาหกรรม ทำให้ผู้ผลิตต้องปรับกระบวนการผลิตให้สอดคล้องและยืดหยุ่นกับสถานการณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งปัจจุบันมีแนวทางที่หลากหลายในการปรับหรือพัฒนากระบวนการผลิต ทั้งระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม หรือการนำแนวคิด อุตสาหกรรม 4.0 มาปรับใช้ ในหลากหลายแนวคิดนั้น Flexible Manufacturing System เป็นระบบหนึ่งที่สามารถยกระดับความสามารถของโรงงานอย่างเป็นขั้นตอน และเหมาะสมในหลายๆด้าน

ในการสัมมนาครั้งนี้ ชี้ให้เห็นความสามารถของ  Flexible Manufacturing System จุดที่เปลี่ยนจากกระบวนการเดิมแบบ Mass Production และวิธีการเปลี่ยนผ่านกระบวนการผลิตโดยนำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มาประยุกต์ใช้งาน ให้องค์กรสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ และยังมีความพร้อมในการพัฒนากระบวนการไปสู่แนวคิด Smart Factory ในอนาคตได้อีกด้วย และภายในงานผู้เข้าร่วมงานยังจะได้พบกับหัวข้อสัมมนา SMART LOGISTICS FOR INDUSTRY 4.0 จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอีกด้วย ซึ่งงานสัมมนาครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากโดย เจ้าของกิจการ, ผู้บริหาร, ผู้จัดการโรงงาน, หัวหน้างาน,วิศวกร และช่างเทคนิค