ภาพบรรยากาศงานสัมมนา FAIFA Forum 2017 ณ โรงแรม กรุงศีริเวอร์ จ. พระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560  ที่ผ่านมา ณ โรงแรม กรุงศีริเวอร์ จ. พระนครศรีอยุธยา กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metal Working  ได้จัดงาน  FAIFA  Forum 2017 ขึ้น

ซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม  โดยจุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการนำเสนอแนวคิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการจัดการต้นทุนพลังงานไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานประเภทอาคาร นิยามและการจัดระบบไฟฟ้าภายใต้ Industry 4.0  เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะสามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ที่จะแข่งขันและขยายตัวในอุตสาหกรรมภาคการผลิตของประเทศ งานนี้ได้รับความสนใจจากเจ้าของกิจการ  วิศวกร ผู้จัดการโรงงาน ฝ่ายซ่อมบำรุง วิศวกรไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรไฟฟ้าทั่วไป(อาคาร,สำนักงาน,ที่พักอาศัย) ผู้รับเหมา ผู้ออกแบบโครงการ เป็นอย่างมาก