ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Lab Summit 2016

บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ได้ร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ( สวทช.)  จัดงาน LAB SUMMIT 2016  ซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ โดยจุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการนำเสนอแนวคิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ การวิจัยด้านอาหาร ยา และการเกษตรที่เกี่ยวข้อง

 

Lab Summit 2016 ,TBG ,GW ,NSTDA

 

ซึ่งงานสัมมนาในครั้งนี้บรรยายใน หัวข้อ ทิศทางการวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่มุ่งสู่ระดับโมเลกุล, ทิศทางงานวิจัยยุคใหม่ : การประยุกต์ใช้เซลล์จุลินทรีย์เป็นแหล่งผลิต, รู้เท่าทัน หลักปฏิบัติความปลอดภัยทางชีวภาพ, เสวนา “A Step Forward of R&D for Bio-based Industry” และการพัฒนาคุณภาพสินค้าเพื่อก้าวสู่ตลาด AEC

 

Lab Summit 2016 ,TBG ,GW ,NSTDA

 

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว  ในวันที่ 14 กรกฎาคม  2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง Magic 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ หลักสี่  กรุงเทพฯ  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแต่อย่างใด

Tel. 0-2731-1191-4 ต่อ 102 หรือ 084 7000 164

Fax. 0-2769-8120 Email: info@greenworldmedia.co.th

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน : https://drive.google.com/a/greenworldmedia.co.th/file/d/0Bz8ra9BwIRZnV0NjYkJmc1lBUUE/view