บรรยากาศงานสัมมนา Machine Tools Technology in Manufacturing Process เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรม ทวาราวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี

ผ่านไปด้วยดีกับการจัดงาน Machine Tools Technology in Manufacturing Process เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรม ทวาราวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรีผ่านมาโดยบริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหรรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metal Working

โดยจุดประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นการนำเสนอแนวคิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิต  เป็นการนำความรู้  วิทยาการ และประสบการณ์ต่างๆ  มาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการผลิตสินค้าและบริการรวมทั้งการคิดค้นหาวิธีการนำทรัพยากรมาใช้ในด้านใหม่ๆเพื่อให้ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพราะ ประเทศไทยเราเป็นประเทศที่ มีวัตถุดิบในการผลิตจำนวนมาก หากเราใช้ทรัพยากรไม่ระมัดระวัง ทรัพยากรอาจหมดสิ้นหรือเสื่อมค่าได้  ผู้ผลิตจึงควรที่จะใช้เทคโนโลยีให้ได้ประโยชน์สูงสุด ตลอดจนการผลิตสินค้าแต่ละชนิดมีการแข่งขันสูง ผู้ผลิตจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยในการผลิตเพื่อให้มีคุณภาพและตรงตามต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุด การใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยช่วยในการผลิตสินค้า ทำให้ผลิตสินค้าและบริการจำนวนมากขึ้น ในเวลารวดเร็ว มีปริมาณเพียงพอต่อการบริโภค และลดต้นทุนการผลิต เพราะเทคโนโลยีช่วยลดแรงงานหรือกำลังคนและลดเวลาการผลิต แต่ได้ปริมาณสินค้าและบริการมาก ซึ่งการใช้เทคโนโลยีช่วยในการออกแบบสินค้า ช่วยให้มีการคิดค้นรูปแบบของสินค้า ทำให้ได้สินค้าและบริการที่มีรูปแบบใหม่ๆ หลากหลาย เพื่อให้ผู้บริโภคมีโอกาสเลือกซื้อได้ตามความต้องการ และพึงพอใจมากที่สุดอีกด้วย

งานนี้ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจาก เจ้าของกิจการ,ผู้บริหาร,ผู้จัดการโรงงาน,หัวหน้างาน,วิศวกรเครื่องจักร และฝ่ายผลิต