งานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Modern Manufacturing Forum 2015 จ.ชลบุรี

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ณ เดอะไทด์รีสอร์ท จ.ชลบุรี บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metal Working จัดงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Modern Manufacturing Forum และงานสัมมนาและงานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกล โลหการและแม่พิมพ์ MM Machine Tools&Metalworking Forum ซึ่งในงานได้รับเกียรติจาก คุณวิศิษฐ์ จารุดุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีมาเปิดงานดังกล่าว

DSC_7676

การจัดงานในครั้งนี้ด้วยเล็งเห็นถึงศักยภาพ และความพร้อมของกลุ่มอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อส่งเสริมวงการอุตสาหกรรม ให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น และสามารถนำแนวคิดมาประยุกต์ใช้ในระบบการผลิตที่เป็นอยู่ หรือนำไปปฏิบัติในการทำงานในหน่วยงานได้ อีกทั้งสนับสนุนอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันออกที่มีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้น และยัง เพื่อเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าในอุตสาหกรรม ทั้งยังก่อให้เกิดความรู้และเปิดโอกาสทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้น

ภายในงานวันนี้ มีการแบ่งพื้นที่การจัดงานออกเป็น 2 ห้อง ในห้องแปซิฟิค 1-3 คือ งานสัมมนาวิชาการ เรื่อง Boost up ประสิทธิภาพเครื่องจักรตามแนวทาง TPM และหัวข้อ ISO9001 และ ISO14001 Version 2015 นำองค์กรสู่ความยั่งยืน ซึ่งงานสัมมนาในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากวิทยากร สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับจากวงการอุตสาหกรรม ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการอบรมเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม สำหรับในห้อง แปซิฟิค 4 คือการสัมมนา Quality Improvement Strategy for Machine tools ได้รับความร่วมมือจากศูนย์แม่พิมพ์และเครื่องมือกล สถาบันไทยเยอรมันที่มาบรรยายในครั้งนี้

นอกจากนี้ยังมีในส่วนของการแสดงสินค้าจากผู้เชี่ยวชาญกว่า 30 บูท ที่นำสินค้ามาจัดแสดงภายในงานอาทิเช่น อุปกรณ์ออโตเมชั้น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าเทคโนโลยีเพื่อการประหยัดพลังงาน อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับเครื่องจักร และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานสามารถสอบถามรายละเอียดอุปกรณ์จากผู้เชี่ยวชาญได้โดยตรงอีกด้วย