งานแสดงสินค้า Modern Manufacturing Forum 2016 27 มกราคม 2559 ณ โรงแรมเมเปิ้ล จ.กรุงเทพ

การจัดงาน  Modern Manufacturing Forum 2016 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม  โดยจุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการนำเสนอแนวคิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือและแนวทางในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต  การพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนความรู้และพร้อมเปิดรับแนวคิดใหม่ๆ จากแหล่งภายนอกองค์กร  และนำมาประยุกต์ใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม  ซึ่งจะสามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม  ที่จะแข่งขันและขยายตัวในอุตสาหกรรมภาคการผลิตของประเทศ  ซึ่งงานสัมมนาในครั้งนี้บรรยายใน หัวข้อ ไคเซ็น (Kaizen)  พลังความคิดสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และหัวข้อ การพัฒนาหัวหน้างานในโรงงาน Style TWI (Training Within Industrial)  ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metal Working  ได้รับความร่วมมือจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  งานนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจาก เจ้าของกิจการ, ผู้บริหาร, ผู้จัดการโรงงาน, หัวหน้างาน, วิศวกรฝ่ายผลิต