บรรยากาศงาน สัมมนา Modern Manufacturing Forum 2016 ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

จากการที่บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหรรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metal Working ได้จัดงาน Modern Manufacturing Forum 2016 ขึ้น เมื่อ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559  ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่  ซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมซึ่งหัวข้องานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมครั้งนี้คือ ไคเซ็น ( Kaizen ) พลังความคิดสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องเป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่ของพนักงานทุกคน มิใช่เพียงทำงานตามหน้าที่หรือขั้นตอนที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น องค์กรควรปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องทีละเล็ก ทีละน้อย หรือที่เรียกว่า ไคเซ็น (Kaizen) ซึ่งเป็นกิจกรรมพื้นฐานอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีประสิทธิผล และองค์กรควรให้ความรู้ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกคน ทุกระดับ เรียนรู้วิธีการ เทคนิคการทำไคเซ็นในงานของตนเพื่อให้งานมีคุณภาพมากขึ้นหลักสูตรนี้จะช่วยให้ทุกคนได้เข้าใจการปรับปรุงงานตามแนวทางไคเซ็น เรียนรู้วิธีการค้นหาจุดที่ควรปรับปรุงและวิธีการปรับปรุงนอกจากนี้จะได้เห็นตัวอย่างการปรับปรุงงานเพื่อนำไปประยุกต์ในการปรับปรุงงานของตนเองและหน่วยงานต่อไป และมีอีกหัวข้อหนึ่งคือ  Boost up Overall Equipment Effectiveness : OEE เติมพลังขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร การดำเนินงานอุตสาหกรรมหลายบริษัทมีเครื่องจักรเป็นปัจจัยสำคัญ หนึ่งในการผลิตที่ต้องใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด  ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ งานวันนี้ผ่านไปด้วยดีและได้รับการตอบรับและความสนใจจาก ผู้จัดการโรงงาน วิศกร ฝ่ายซ่อมบำรุง และฝ่ายผลิต เป็นอย่างมาก