บรรยากาศงาน สัมมนา Modern Manufacturing Forum & Maintenance Forum 2017 ณ โรงแรมเมเปิล จ.กรุงเทพ วันที่ 25-26 มกราคม 2560

จากที่บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metal Working  ได้จัดงาน  Modern Manufacturing Forum 2017 และ Maintenance Forum 2017 

ซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม  โดยจุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการนำเสนอแนวคิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือและแนวทางในการลดต้นทุนและเพิ่มผลิตภาพ  การพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนความรู้และพร้อมเปิดรับแนวคิดใหม่ๆ จากแหล่งภายนอกองค์กร  และนำมาประยุกต์ใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม   ซึ่งจะสามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม  ที่จะแข่งขันและขยายตัวในอุตสาหกรรมภาคการผลิตของประเทศ  ซึ่งงานสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้น   2 วัน

วันที่ 25 มกราคม 2560 งานModern Manufacturing Forum 2017บรรยายใน หัวข้อ

  • เทคนิคการลดต้นทุน (Cost Reduction Techniques) โดยวิทยากรจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
  • Quality Control Circle : QCC กิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อการพัฒนาผลิตภาพ โดยวิทยากรจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

วันที่ 26มกราคม 2560 งานModern Manufacturing Forum 2017บรรยายใน หัวข้อ

  • Total Productive Maintenance (TPM)โดยวิทยากรจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
  • เมื่อเครื่องจักรไม่ปกติ เราจะรับรู้และป้องกันได้อย่างไร 

ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  และสถาบันไทย – เยอรมัน งานทั้งสองวันผ่านไปด้วยดีและได้รับการตอบรับและความสนใจจาก เจ้าของกิจการ, ผู้บริหาร, ผู้จัดการโรงงาน, หัวหน้างาน, วิศวกรฝ่ายผลิตและฝ่ายซ่อมบำรุง เป็นอย่างมาก