งาน Machine Tools Forum 2016 17 มีนาคม 2559 ณ The Tide Resort

ผ่านไปแล้วกับการจัดงาน  MACHINE TOOLS  FORUM เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ซึงเป็นการสัมมนาที่มุ่งเน้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อ Machine Tools Technology   ซึ่งประกอบด้วย เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง การจัดการเครื่องมือเครื่องจักรรวมถึงกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม, การเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เหมาะสม ด้วยต้นทุนต่ำที่สุด และเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อการปรับปรุงคุณภาพของเครื่องจักรที่มุ่งเน้นให้ระบบต่างๆสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิต ซึงได้รับการตอบรับเป็นอย่างมากจาก ผู้บริหาร, ผู้จัดการโรงงาน, หัวหน้างาน,  และวิศวกรควบคุมเครื่องจักรต่างเข้าร่วมงานสัมมนากันอย่างล้นหลาม