บรรยากาศงานสัมมนา Lab Summit 2017 (ปี’2)

บรรยากาศงานสัมมนาและงานแสดงสินค้า Lab Summit 2017 จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยความร่วมมือจากบริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ผู้ผลิต Thailand Biotech Guide และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)

33267

ซึ่งงานสัมมนาในครั้งนี้บรรยายใน หัวข้อ“ข้ามผ่าน Middle Income Trap ด้วยยุทธศาสตร์ด้านอาหาร” “Functional Ingredients: อุตสาหกรรมแห่งอนาคต” “IP and Research Trends Update: R&D Investment in Functional Ingredients” “Lab วิเคราะห์ ทดสอบ ปัจจัยหลักในการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาอาหารเเละยา” และเสวนา: “ปัจจัยแห่งความสำเร็จต่อยอดงานวิจัยด้าน Functional Ingredients”

GW, Lab Summit, Lab summit 2017, NSTDA, TBG, Thailand Biotech Guide, สวทช.

จัดขึ้นในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560  เวลา 08.30 -16.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมวงการอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ การวิจัยด้านอาหาร ยา และการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดการพัฒนาและมีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นซึ่งงานนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นอย่างมาก