ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมเวชศาสตร์ชันสูตรทางสัตวแพทย์โลก

สมาคมเวชศาสตร์ชันสูตรทางสัตวแพทย์ไทยเผย ไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมเวชศาสตร์ชันสูตรทางสัตวแพทย์โลก ที่เชียงใหม่ 19 – 22 มิ.ย. 2562

ในปัจจุบัน ประเทศไทยได้รับการยอมรับในการเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ และการผลิตสัตว์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อการบริโภคและการส่งออก โดยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยของทั้งคนและสัตว์ ในบริบทสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ one health

ทั้งนี้ สมาคมเวชศาสตร์ชันสูตรทางสัตวแพทย์ไทย ได้เล็งเห็นว่า สัตวแพทย์มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาปศุสัตว์ การรักษา การป้องกันโรคทั้งในสัตว์และสุขภาพอนามัยของคน จึงดึงเวทีการประชุมวิชาการนานาชาติในระดับโลกของสัตวแพทย์ด้านการชันสูตรโรคสัตว์มายังประเทศไทย เพื่อนำเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในระดับนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการผลิตปศุสัตว์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับโลก

ไทย เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมเวชศาสตร์ชันสูตรทางสัตวแพทย์โลก ที่เชียงใหม่ 19 – 22 มิ.ย. 2562

ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต นายกสมาคมเวชศาสตร์ชันสูตรทางสัตวแพทย์ไทย เผยว่า “การประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมเวชศาสตร์ชันสูตรทางสัตวแพทย์โลก (ISWAVLD) เป็นการประชุมวิชาการนานาชาติในระดับโลกของสัตวแพทย์และนักวิชาการทางห้องปฏิบัติการชันสูตรด้านต่างๆ ของสมาคมเวชศาสตร์ชันสูตรทางสัตวแพทย์โลก จัดขึ้นทุก 2 ปี โดยเริ่มก่อตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1976 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม ISWAVLD ใน พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) ที่กรุงเทพฯ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในทวีปเอเชียและประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 2 ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพอีกครั้ง ภายใต้แนวคิด Innovation of Clinical and Public Health Laboratories: Integrating on the Future of One Health รวมทั้งได้รับความร่วมมือจาก องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (World Organization for Animal Health, OIE) จัดประชุมวิชาการ OIE Symposium ในด้านมาตรฐานห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคสัตว์ เพื่อเป็นเวทีให้สัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านห้องปฏิบัติการชันสูตร นักวิชาการในสาขาต่างๆ นักวิจัย ของภูมิภาคและนานาประเทศ นำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแสดงศักยภาพของสัตวแพทย์ด้านห้องปฏิบัติการชันสูตรไทยในประชาคมภูมิภาคและระดับโลก โดยจะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 600 คน ระหว่างวันที่ 19 – 22 มิ.ย.62 ที่จังหวัดเชียงใหม่”

ทางด้าน น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า “กรมปศุสัตว์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ประเทศไทย ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกในครั้งนี้ และเชื่อมั่นว่าการประชุมเป็นโอกาสอันดีที่สัตวแพทย์ด้านห้องปฏิบัติการชันสูตรและนักวิชาการไทย จะได้เข้าร่วมประชุมวิชาการและได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักวิชาการจากนานาประเทศ ทั้งจากยุโรป อเมริกา และเอเชีย เพื่อให้ความร่วมมือกันในด้านการป้องกัน เฝ้าระวังโรคสัตว์ และบทบาทด้านสุขภาพหนึ่งเดียว โดยพัฒนาร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ชันสูตรทางสัตวแพทย์ไทย ให้ก้าวไปพร้อมกับความก้าวหน้าด้านการชันสูตรทางสัตวแพทย์ของประเทศ ทั้งในด้านการศึกษาและภาพลักษณ์ในสังคมอีกด้วย”

อนึ่ง ภายในงานจะประกอบไปด้วยกิจกรรมการเสนอผลงานทางวิชาการในห้องประชุมและแผ่นภาพ ในเทคนิคการชันสูตร และนวัตกรรมสาขาต่างๆ อาทิ เทคโนโลยีด้านพันธุศาสตร์สารสนเทศ, เชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ, การวินิจฉัยเพื่อวิทยาการของการรักษาด้วยเป้าหมายระดับอณู, โรคอุบัติใหม่ รวมทั้งการสัมมนาขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ และจะมีการนำเสนอนิทรรศการครั้งแรก เรื่องชุดตรวจสอบสำเร็จรูปทางสัตวแพทย์และการสาธารณสุขระดับโลก หรือ The 1st TEST-KIT Expo อีกด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการและสอบถามข้อมูลได้ที่ http://www.iswavld2019.org/
หรืออีเมล iswavld2019@vnuexhibitionsap.com