พิธีส่งมอบหนังสือ DIRECTORY OF THAILAND AUTO PARTS TESTING & TESTING EQUIPMENT SERVICES 2015/2016

ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน  2559 ที่ผ่านมา ณ THAILAND BOARD OF INVESTMENT (BUILD : BOI Unit Industrial Linkage Development) นำโดย คุณธีระ กิตติธีรพรชัย ผู้จัดการทั่วไป บริษัท กรีนเวิลด์ มีเดีย จำกัด และคุณกิตติ ปุปผชาต นักวิเคราะห์อาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เข้าพบคุณซ่อนกลิ่น พลอยมี ผู้อำนวยการหน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสนับสนุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

 

APT ,BOI ,NSTDA

 

เพื่อส่งมอบหนังสือ DIRECTORY OF THAILAND AUTO PARTS TESTING & TESTING EQUIPMENT SERVICES และประชาสัมพันธ์แจกจ่ายให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุนในประเทศไทย และกลุ่มการผลิตชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนศักยภาพในการผลิตของผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ไทย และส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางในการผลิตชิ้นส่วนและการประกอบรถยนต์ในภูมิภาค