พิธีส่งมอบหนังสือ DIRECTORY OF THAILAND AUTO PARTS TESTING & TESTING EQUIPMENT SERVICES ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี   2559 (TAPMA)  

ในวันอังคารที่   15  มีนาคม   2559   เวลา   11.30 – 16.30  น. ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยหนังสือดังกล่าว เป็นไดเรกทอรีที่รวบรวม ฐานข้อมูลการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ และบริการเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในการจัดทำฐานข้อมูลในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนศักยภาพในการผลิตของผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ไทย และส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางในการผลิตชิ้นส่วนและการประกอบรถยนต์ในภูมิภาค

0970

ซึ่งงานประชุมครั้งนี้เป็นการสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของสมาคมฯ และยังได้ up date ข้อมูล  ข่าวสาร ทั้งด้านภาวะเศรษฐกิจ  อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องโดยวิทยากรผู้ทรงเกียรติ์ และมากความรู้  ความสามารถ  อาทิเช่น ดร.กอบศักดิ์  ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรี  ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ,ดร.สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย   (TDRI) และ ผศ.ดร.อัทธ์  พิศาลวานิช ผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย