ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Maintenance Forum 2016 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ.ระยอง

จากการที่บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metal Working  ได้จัดงาน  Maintenance Forum 2016  ซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมขึ้น 

โดยจุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการนำเสนอแนวคิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือและแนวทางในการลดต้นทุนและเพิ่มผลิตภาพ  การพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนความรู้และพร้อมเปิดรับแนวคิดใหม่ๆ จากแหล่งภายนอกองค์กร  และนำมาประยุกต์ใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม   ซึ่งจะสามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม  ที่จะแข่งขันและขยายตัวในอุตสาหกรรมภาคการผลิตของประเทศ  ซึ่งงานสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติและสถาบันไทยเยอรมัน  ซึงภายในงานนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจาก เจ้าของกิจการ, ผู้บริหาร, ผู้จัดการโรงงาน, หัวหน้างาน, วิศวกรฝ่ายผลิต,ฝ่ายซ่อมบำรุง,ช่างเทคนิค