ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2016 ณ โรงแรมสีมาธานี จ. นครราชสีมา

ภาพบรรยากาศภายในงาน  Modern Manufacturing Forum 2016 ณ โรงแรมสีมาธานี จ. นครราชสีมา

ซึ่งงานสัมมนาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการนำเสนอแนวคิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือและแนวทางในการลดต้นทุนและเพิ่มผลิตภาพ การพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนความรู้และพร้อมเปิดรับแนวคิดใหม่ๆจากแหล่งภายนอกองค์กร และนำมาประยุกต์ใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะสามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ที่จะแข่งขันและขยายตัวในอุตสาหกรรมภาคการผลิตของประเทศ ซึ่งงานสัมมนาในครั้งนี้บรรยายในหัวข้อ PDCA : Deming Cycle เพื่อการพัฒนาผลิตภาพ และหัวข้อ เทคนิคการลดต้นทุน ( Cost Reduction Techniques ) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ งานสัมมนาครั้งนี้ผ่านไปด้วยดีและได้รับความสนใจจากเจ้าของกิจการ,ผู้บริหาร,ผู้จัดการโรงงาน,หัวหน้างาน,วิศวกรฝ่ายผลิต เป็นอย่างมาก