ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2016 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.อยุธยา

จากที่บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metal Working  ได้จัด  Modern Manufacturing Forum 2016  ซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม

โดยจุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการนำเสนอแนวคิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือและแนวทางในการลดต้นทุนและเพิ่มผลิตภาพ  การพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนความรู้และพร้อมเปิดรับแนวคิดใหม่ๆ จากแหล่งภายนอกองค์กร  และนำมาประยุกต์ใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม   ซึ่งจะสามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม  ที่จะแข่งขันและขยายตัวในอุตสาหกรรมภาคการผลิตของประเทศ  ซึ่งงานสัมมนาในครั้งนี้บรรยายใน หัวข้อ เติมพลังขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร(Boost up Overall Equipment Effectiveness : OEE)  และหัวข้อ เทคนิคการลดต้นทุน (Cost Reduction Techniques) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจาก เจ้าของกิจการ, ผู้บริหาร, ผู้จัดการโรงงาน, หัวหน้างาน, วิศวกรฝ่ายผลิต