ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมเวชศาสตร์ชันสูตรทางสัตวแพทย์โลก

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมเวชศาสตร์ชันสูตรทางสัตวแพทย์โลก

สมาคมเวชศาสตร์ชันสูตรทางสัตวแพทย์ไทยเผย ไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมเวชศาสตร์ชันสูตรทางสัตวแพทย์โลก ที่เชียงใหม่ 19 – 22 มิ.ย. 2562 Read more

CEO Survey ทิศทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมครึ่งหลังปี 2559

CEO Survey ทิศทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมครึ่งหลังปี 2559

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการในภาค อุตสาหกรรม เรื่อง “CEO Survey ทิศทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมครึ่งหลัง ปี 2559” โดยสอบถามความคิดเห็นจากผู้บริหารระดับสูงในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ กระจายทั่วทุกภูมิภาค รวมทั้งสิ้นจำนวน 48ราย เกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี 2559ในมุมมองของผู้บริหาร (CEO) Read more

‘อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน’ กับดักกระแส หรืออนาคตที่สดใส ?

‘อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน’ กับดักกระแส หรืออนาคตที่สดใส ?

ทันทีที่ ‘อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน’ ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมการผลิตของไทย ก็จุดประกายให้ผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพปรับแนวคิดในการดำเนินธุรกิจ เตรียมขยายสายการผลิตรองรับกระแสอุตสาหกรรมคลื่นลูกใหม่ Read more

Release Page from the New Teacher to Parents

The difficulties faced when planning to graduate institution are currently going to vary from any you have fulfilled before. This article may prepare you for the trials that lie ahead while you begin your voyage towards the Masteris or PhD diploma. In case you considered l was tough, you ain’t seen nothin’! The intense request and selection method was just the curtain opener for the several exams of perseverance and character that you will be going to encounter as you have the numerous periods of the profession. Read more

Tips on Creating an Examination Document

Staff planning is the thorough process of developing ways of meet such needs and determining the individual capital required to fulfill with organizational goals. Read on for ten staff planning approaches that are great. Iterative Method Workforce planning strategies give attention to obtaining the right people inside goal and the right careers at drawing strategies for effective short term employment steps to reach near-term organization targets within the wording of long haul approaches. The very best staff planning process is an iterative one, using a period of inspecting resource usage corresponding methods by layoffs recruitment, or function restructuring, forecasting future capacity, and again determining methods to match assets to outlook capacity. Read more

Just how to Make A Theoretical Framework for a Research Paper

People who have autism spectrum (ASD) encounter major issues in societal performing, including cuts in primary interpersonal talents and problems keeping and building peer interactions. These social and interpersonal difficulties worsen in maturity, adding to disability that is functional and sometimes usually remain. Inspite of the steady increase in ASD incidence, few reports have focused on the encounters of people with ASD, or around the facets that may relate to their cultural and emotional performance. Read more