Auto Parts Tech Day 2016

Directory of Thailand Auto Parts Testing and Testing Equipment Services ได้มีโอกาสเข้าร่วมงาน Auto Parts Tech Day 2016 ซึ่งจัดโดย คลัสเตอร์นวัตกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับพันธมิตร 11 หน่วยงาน

Directory of Thailand Auto Parts Testing and Testing Equipment Services ,APT ,NSTDA ,TAI ,TAPMA ,TAIA ,GW .Green World Publication Co.,ltd.

 

เป็นงานแสดงเทคโนโลยีชิ้นส่วนยานยนต์ ประจำปี 2559 หรือ AUTO PARTS TECH DAY 2016  ภายใต้หัวข้อ“ชิ้นส่วนยานยนต์ และอุตสาหกรรมอนาคต: การบินและยานยนต์ไฟฟ้า” ระหว่างวันที่ 28 -29 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

  • บรรยายและเสวนาพิเศษจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมยานยนต์
  • การแสดงผลงานนวัตกรรมและนิทรรศการจากภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคการศึกษา
  • เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและหน่วยบิรการวิเคราะห์ทดสอบด้านยานยนต์และชิ้นส่วน
  • ทดลองขับยานยนต์ไฟฟ้า

Directory of Thailand Auto Parts Testing and Testing Equipment Services ,APT ,NSTDA ,TAI ,TAPMA ,TAIA ,GW .Green World Publication Co.,ltd.