CEO Survey ทิศทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมครึ่งหลังปี 2559

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการในภาค อุตสาหกรรม เรื่อง “CEO Survey ทิศทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมครึ่งหลัง ปี 2559” โดยสอบถามความคิดเห็นจากผู้บริหารระดับสูงในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ กระจายทั่วทุกภูมิภาค รวมทั้งสิ้นจำนวน 48ราย เกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี 2559ในมุมมองของผู้บริหาร (CEO)

ผลสำรวจ CEO Survey ทิศทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมครึ่งหลังปี 2559

จากผลการสำรวจ เมื่อถามถึงความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงที่มีต่อแนวโน้มเศรษฐกิจไทยโดยรวมในช่วงครึ่งหลังปี 2559 พบว่าผู้บริหารส่วนใหญ่ ร้อยละ 60.42 ระบุว่า แนวโน้มเศรษฐกิจไทยโดยรวมในช่วงครึ่งหลังปี 2559 จะทรงตัว รองลงมาร้อยละ 25 ระบุว่า จะขยายตัว,ร้อยละ 12.50 ระบุว่า จะหดตัว และร้อยละ 2.08ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์บ้านเมือง

ด้านการคาดการณ์ต่อทิศทางแนวโน้มภาคอุตสาหกรรมในช่วงครึ่งหลังปี 2559 พบว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่ ร้อยละ 56.25 ระบุว่า ทิศทางแนวโน้มภาคอุตสาหกรรมในช่วงครึ่งหลังปี 2559จะทรงตัว รองลงมาร้อยละ 27.08 ระบุว่า จะขยายตัว และร้อยละ 16.67 ระบุว่า หดตัว

ความคิดเห็นต่อการปรับตัวเมื่อต้องเผชิญ กับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวยพบว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่ ร้อยละ 97.92 ระบุว่า มีการปรับตัว ขณะที่ร้อยละ 2.08 ระบุว่า ไม่มีการปรับตัว

CEO Survey ทิศทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมครึ่งหลังปี 2559

โดยในจำนวนผู้ที่ระบุว่ามีการปรับตัวนั้น ส่วนใหญ่ร้อยละ 65.22 ระบุว่า เป็นการบริหารจัดการต้นทุนและสินค้าคงคลัง รองลงมาร้อยละ 56.52 ระบุว่าเป็นการวางแผนประมาณการ การสั่งซื้อ การผลิตการจำหน่ายล่วงหน้า ร้อยละ 39.13 ระบุว่า เป็นการวางแผน/ปรับกลยุทธ์ทางการตลาด เช่น กระจายตลาดการค้าไปสู่ตลาดใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพ ใช้ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) เป็นต้น ร้อยละ 36.96 ระบุว่า เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า/พัฒนาคุณภาพสินค้า ร้อยละ 28.26 ระบุว่า เป็นการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ร้อยละ 4.35 ระบุว่า เป็นการขยายฐานการผลิตและการลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบ้านและร้อยละ 13.04 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ มีการลดต้นทุนลดการใช้แรงงาน เพิ่มยอดขายระหว่างประเทศ เพิ่มศักยภาพของแรงงานและศึกษาการใช้ Automation Machine มาทดแทนแรงงาน