ขอเชิญร่วมงาน Industrial Technology Forum 2015 ณ จ.อยุธยา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Industrial Technology Forum 2015 และร่วมเข้าฟังสัมมนาในหัวข้อ Productivity Measurement (การวัดการเพิ่มผลิตภาพการผลิต) ในวันที่ 15 กันยายน  2558 เวลา 08.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุมกรุงศรี 1 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.อยุธยา

industrial-fechnology-forum-2015-15-09-feature

ด้วยบริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรมรายเดือน Modern Manufacturing, นิตยสาร MM Machine Tools & Metal Working ร่วมกับ บริษัท ที เค เค คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดงานสัมมนา Industrial Technology Forum 2015 ขึ้น ซึ่งงานในครั้งนี้บรรยายในหัวข้อ Productivity Measurement (การวัดการเพิ่มผลิตภาพการผลิต) วิทยากร อ.ณัฏฐ์ทยากร ศิโรเวฐน์ วิทยากรที่ปรึกษา-บริหารการผลิตสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โดยมีจุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการนำเสนอแนวคิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือและแนวทางในการลดต้นทุนและเพิ่มผลิตภาพ การพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนความรู้และพร้อมเปิดรับแนวคิดใหม่ๆ จากแหล่งภายนอกองค์กร และนำมาประยุกต์ใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะสามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ที่จะแข่งขันและขยายตัวในอุตสาหกรรมภาคการผลิตของประเทศ ซึ่งเหมาะสำหรับ เจ้าของกิจการ, ผู้บริหาร, ผู้จัดการโรงงาน, ฝ่ายวิศวกร และฝ่ายซ่อมบำรุง ดังรายละเอียดหัวข้อและสถานที่ในการสัมมนาตามเอกสารแนบ

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าวใน วันที่ 15 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมกรุงศรี 1 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.อยุธยา โดยท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแต่อย่างใด สามารถกรอกรายละเอียด เพื่อลงทะเบียนตามแบบฟอร์มที่แนบมาด้วยนี้และส่งแฟกซ์มายัง 0-2769-8120 seminar@greenworldmedia.co.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2731-1191-4 ต่อ 103 (ปณิชามน)

เอกสารแนบ
รายละเอียด กำหนดการสัมมนาและแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้ารวมงาน