บรรยากาศงานสัมมนา Lab Summit 2016

บรรยากาศงานสัมมนาและงานแสดงสินค้า Lab Summit 2016 ซึ่งงานสัมมนาในครั้งนี้บรรยายใน หัวข้อ ทิศทางการวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่มุ่งสู่ระดับโมเลกุล ,ทิศทางงานวิจัยยุคใหม่ : การประยุกต์ใช้เซลล์จุลินทรีย์เป็นแหล่งผลิต ,เสวนา “A Step Forward of R&D for Bio-based Industry” และ “Improvement of Product Quality to Stepping Forward in AEC – Toxic Heavy Metals in Food.” จัดโดยบริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ผู้ผลิต Thailand Biotech Guide และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)

IMG_7556

 

จัดขึ้นในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559  เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้อง แมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร  มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมวงการอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ การวิจัยด้านอาหาร ยา และการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดการพัฒนาและมีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นซึ่งงานนี้ได้รับความสนใจจาก เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร, ผู้จัดการห้องปฎิบัติการ, ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพเป็นอย่างมาก