ขอเชิญร่วมงาน MM Machine Tools & Metalworking Forum 2015 ณ จ.ชลบุรี

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม MM Machine Tools & Metalworking Forum 2015 และร่วมเข้าฟังสัมมนาเผยแพร่ความรู้ และความเข้าใจในหัวข้อ Quality Improvement Strategy for Machine Tools ในวันที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 -16.15 น. ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท (ห้อง Pacific 4) จ.ชลบุรี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแต่อย่างใด

งาน MM Machine Tools & Metalworking Forum 2015 ณ จ.ชลบุรี

ด้วยบริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metal Working  ได้จัดงาน MM Machine Tools & Metalworking Forum 2015  ซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม โดยจุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการนำเสนอแนวคิดสำหรับ  การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องโดยพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดประสิทธิผล รวมไปถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ กระบวนการผลิต การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ อันนำมาสู่การลดต้นทุน และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกอีกทั้งนำมาประยุกต์ใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม   และในงานสัมมนาครั้งนี้ มีบรรยายในข้อ Quality Improvement Strategy for Machine Tools   ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  และสถาบันไทย-เยอรมัน

งานสัมมนาในครั้งนี้เหมาะสำหรับ เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการโรงงาน หัวหน้างาน วิศวกรฝ่ายผลิต ฝ่ายซ่อมบำรุง และวิศวกรควบคุมเครื่องจักร จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจหรือบริษัทจัดส่งพนักงานเพื่อเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว ในวันที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 -16.15 น. ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท (ห้อง Pacific 4) จ.ชลบุรี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแต่อย่างใด

สนใจเข้าร่วมสัมมนาสามารถกรอกรายละเอียด เพื่อลงทะเบียนตามแบบฟอร์มที่แนบมาด้วยนี้

เอกสารแนบ
รายละเอียด กำหนดหนดการสัมมนาและแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้ารวมงาน

หมายเหตุ
– จำกัดจำนวนการส่งรายชื่อ บริษัทละ 3 ท่าน เท่านั้น
– มีที่นั่งจำกัดเพียง 70 ที่นั่งเท่านั้น