ขอเชิญร่วมงาน Modern Manufacturing Forum 2015 ณ จ.นครราชสีมา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Modern Manufacturing Forum 2015 และร่วมเข้าฟังสัมมนาในหัวข้อ การพัฒนาหัวหน้างาน Style TWI (Training Within Industrial) และ หัวข้อ Finding Wastes and Losses in Production Process ในวันที่ 30 กันยายน  2558 เวลา 08.00 -16.30 น. ณ โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแต่อย่างใด

mmf-30-09-58-feature

ด้วยบริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metal Working ได้จัดงาน Modern Manufacturing Forum 2015 ซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม โดยจุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการนำเสนอแนวคิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือและแนวทางในการลดต้นทุนและเพิ่มผลิตภาพ การพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนความรู้และพร้อมเปิดรับแนวคิดใหม่ๆ จากแหล่งภายนอกองค์กร และนำมาประยุกต์ใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะสามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ที่จะแข่งขันและขยายตัวในอุตสาหกรรมภาคการผลิตของประเทศ ซึ่งงานสัมมนาในครั้งนี้บรรยายใน หัวข้อ การพัฒนาหัวหน้างาน Style TWI (Training Within Industrial) และ หัวข้อ Finding Wastes and Losses in Production Process ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ งานนี้เหมาะสำหรับ เจ้าของกิจการ, ผู้บริหาร, ผู้จัดการโรงงาน, หัวหน้างาน, วิศวกรฝ่ายผลิต, ฝ่ายซ่อมบำรุง และวิศวกรควบคุมเครื่องจักร ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านจัดส่งพนักงานเพื่อเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว ในวันที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 08.00 -16.30 น. ณ โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแต่อย่างใด ซึ่งท่านสามารถกรอกรายละเอียด เพื่อลงทะเบียนตามแบบฟอร์มที่แนบมาด้วยนี้ และส่งแฟกซ์มายังเบอร์ 0-2769-8120 หรืออีเมล์มาที่ seminar@greenworldmedia.co.th ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายประสานงานการจัดงานสัมมนา โทร 0-2731-1191-4 ต่อ 104 (คุณวันวิสาข์)

เอกสารแนบ
รายละเอียด กำหนดการสัมมนาและแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้ารวมงาน