ขอเชิญร่วมงาน Modern Manufacturing Forum 2016 ณ โรงแรมเมเปิล บางนา

บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metal Working  ได้จัดงาน  Modern Manufacturing Forum 2016  ซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม  โดยจุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการนำเสนอแนวคิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือและแนวทางในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต  การพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนความรู้และพร้อมเปิดรับแนวคิดใหม่ๆ จากแหล่งภายนอกองค์กร  และนำมาประยุกต์ใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม   ซึ่งจะสามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม  ที่จะแข่งขันและขยายตัวในอุตสาหกรรมภาคการผลิตของประเทศ  ซึ่งงานสัมมนาในครั้งนี้บรรยายใน หัวข้อ ไคเซ็น(Kaizen) พลังความคิดสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และหัวข้อ การพัฒนาหัวหน้างานในโรงงาน Style TWI (Training Within Industrial)  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  งานนี้เหมาะสำหรับ เจ้าของกิจการ, ผู้บริหาร, ผู้จัดการโรงงาน, หัวหน้างาน, วิศวกรฝ่ายผลิต    ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

โอกาสนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมหรือจัดส่งพนักงานเพื่อเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น  ทั้งนี้ ท่านที่สนใจกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมสัมมนาผ่านทางอีเมล์ seminar@greenworldmedia.co.th หรือ โทรสารหมายเลข 0-2769-8120   หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวันวิสาข์ พรหมอินทร์  หมายเลขโทรศัพท์

0-2731-1191-4 ต่อ 104

สนใจเข้าร่วมสัมมนาสามารถกรอกรายละเอียด เพื่อลงทะเบียนตามแบบฟอร์มที่แนบมาด้วยนี้

เอกสารแนบ