PAMNEX TECH Conference 6 กันยายน 2559 ณ พัฒนากอล์ฟ สปอตแอนด์รีสอร์ท จ.ชลบุรี

ผ่านพ้นไปแล้วกับงานสัมมนา  PAMNEX TECH Conference ซึ่งเป็นการสัมมนาเผยแพร่ความรู้ ในหัวข้อ SMART Logistic  For Industry 4.0

PAMNEX TECH

เพื่อพัฒนาให้องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ด้วยต้นทุนที่ต่ำ องค์กรสมัยใหม่จึงต้องมีการบริหารจัดการคลังสินค้าแบบบูรณาการทั้งระดับกลยุทธ์ และระดับปฏิบัติการ ตั้งแต่การเลือกทำเลที่ตั้ง และการออกแบบคลังสินค้า การกำหนดมาตรฐานขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ เช่น การรับ การจัดเก็บ การจ่าย การตรวจนับสินค้า การสร้างมูลค่าเพิ่ม ฯลฯ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์ขนถ่ายพัสดุมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้ที่มาร่วมงาน เพราะนอกจากจะได้ความรู้จากงานสัมมนาแล้ว งานนี้ยังมีการ Work Shop เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆที่มีประโยชน์และช่วยผ่อนภาระในการทำงานอีกด้วย