‘The Next Engineer Forum 2017’ จากพี่สู่น้อง… เตรียมความพร้อมวิศวกรก่อนเข้าสู่สนามอาชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

‘The Next Engineer Forum 2017’ จากพี่สู่น้อง… เตรียมความพร้อมวิศวกรก่อนเข้าสู่สนามอาชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จํากัด ในฐานะผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรมรายเดือนชั้นนำ Modern Manufacturing และ MM Machine Tools & Metalworking และผู้จัดงาน Thailand Industrial Forum ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โดยมี รศ.ดร.อธิคม ฤกษ์บุตร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดงาน ‘The Next Engineer Forum 2017’  จัดขึ้นในวันที่ 4 เมษายน 2560 ณ พิพิธภัณฑ์ Mahanakorn The Museum of Arts and Technology เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องกลุ่มภาควิชาชีพวิศวกรรมงานนี้จัดขึ้นภายใต้จุดประสงค์สำคัญคือเพื่อส่งเสริมนิสิต นักศึกษา ให้มีความพร้อมก่อนการเข้าสู่ชีวิตการทํางานจริง พร้อมทั้งเป็นการจุดประกายเป้าหมายและทิศทางการเลือกอาชีพและยังเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้มีประสบการณ์ ซึ่งมีนิสิตนักศึกษาในกลุ่มภาควิชาวิศวกรรมให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก Read more