‘The Next Engineer Forum 2017’ จากพี่สู่น้อง… เตรียมความพร้อมวิศวกรก่อนเข้าสู่สนามอาชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

‘The Next Engineer Forum 2017’ จากพี่สู่น้อง… เตรียมความพร้อมวิศวกรก่อนเข้าสู่สนามอาชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จํากัด ในฐานะผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรมรายเดือนชั้นนำ Modern Manufacturing และ MM Machine Tools & Metalworking และผู้จัดงาน Thailand Industrial Forum ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โดยมี รศ.ดร.อธิคม ฤกษ์บุตร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดงาน ‘The Next Engineer Forum 2017’  จัดขึ้นในวันที่ 4 เมษายน 2560 ณ พิพิธภัณฑ์ Mahanakorn The Museum of Arts and Technology เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องกลุ่มภาควิชาชีพวิศวกรรมงานนี้จัดขึ้นภายใต้จุดประสงค์สำคัญคือเพื่อส่งเสริมนิสิต นักศึกษา ให้มีความพร้อมก่อนการเข้าสู่ชีวิตการทํางานจริง พร้อมทั้งเป็นการจุดประกายเป้าหมายและทิศทางการเลือกอาชีพและยังเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้มีประสบการณ์ ซึ่งมีนิสิตนักศึกษาในกลุ่มภาควิชาวิศวกรรมให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก Read more

‘The Next Engineer Forum 2017’ จากพี่สู่น้อง… เตรียมความพร้อมวิศวกรก่อนเข้าสู่สนามอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

‘The Next Engineer Forum 2017’ จากพี่สู่น้อง… เตรียมความพร้อมวิศวกรก่อนเข้าสู่สนามอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จํากัด ในฐานะผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรมรายเดือนชั้นนำ Modern Manufacturing และ MM Machine Tools & Metalworking และผู้จัดงาน Thailand Industrial Forum ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี คุณสุปรียา อ่อนอิงนอน เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน The Next Engineer Forum 2017’  จัดขึ้นในวันที่ 20 มีนาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนรวม 4 คณะ วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องกลุ่มภาควิชาชีพวิศวกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การทํางานในชีวิตจริง งานนี้จัดขึ้นโดยมีจุดประสงค์สำคัญ คือ เพื่อส่งเสริมนิสิต นักศึกษา ให้มีความพร้อมก่อนการเข้าสู่ชีวิตการทํางานจริงจุดประกายเป้าหมายและทิศทางการเลือกอาชีพและยังเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้มีประสบการณ์ ซึ่งมีนิสิตนักศึกษาในกลุ่มภาควิชาวิศวกรรมจำนวนมากให้ความสนใจเข้าร่วมงาน

Read more

‘The Next Engineer Forum 2016’ จากพี่สู่น้อง… เตรียมความพร้อมวิศวกรก่อนเข้าสู่สนามอาชีพ

‘The Next Engineer Forum 2016’ จากพี่สู่น้อง… เตรียมความพร้อมวิศวกรก่อนเข้าสู่สนามอาชีพ

บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จํากัด ในฐานะผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรมรายเดือนชั้นนำ Modern Manufacturing และ MM Machine Tools & Metalworking และผู้จัดงาน Thailand Industrial Forum ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน ‘The Next Engineer Forum 2016’  จัดขึ้นในวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมวิจิตรวาที ชั้น 3 อาคาร 81 คณะ วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องกลุ่มภาควิชาชีพวิศวกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การทํางานในชีวิตจริง Read more