Automation & Control Forum 2015 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.อยุธยา

Automation & Control Forum 2015 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.อยุธยา

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์  จ.อยุธยา    บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metalworking  ร่วมกับ สถาบันไทยเยอรมัน จัดงาน  Automation & Control Forum 2015   ซึ่งมีการสัมมนาเผยแพร่ความรู้ทางด้านการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติ ในหัวข้อ การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมขนาดเล็กทำงานร่วมกับคน เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และเชี่ยวชาญในด้านระบบอัตโนมัติ เสริมสร้างเติมเต็มความรู้ในแนวทางการผลิตอัตโนมัติ  การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติ สร้างแนวคิด นำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆไปยังกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ให้เกิดการพัฒนาและมีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น

Read more