You are here: Home > CEO Survey

CEO Survey ทิศทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมครึ่งหลังปี 2559

CEO Survey ทิศทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมครึ่งหลังปี 2559

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการในภาค อุตสาหกรรม เรื่อง “CEO Survey ทิศทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมครึ่งหลัง ปี 2559” โดยสอบถามความคิดเห็นจากผู้บริหารระดับสูงในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ กระจายทั่วทุกภูมิภาค รวมทั้งสิ้นจำนวน 48ราย เกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี 2559ในมุมมองของผู้บริหาร (CEO) Read more