You are here: Home > FHT2016

FOOD & HOTEL THAILAND 2016

FOOD & HOTEL THAILAND 2016

บีอีเอส โชว์ศักยภาพจัดงาน FOOD & HOTEL Thailand 2016 สุดยิ่งใหญ่ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยมีพลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณกอบกาญจน์ วัฒนาวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คุณศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ นายกสมาคมโรงแรมไทย และคณะผู้จัดงาน Read more