You are here: Home > InterPlas Thailand

InterPlas Thailand 2016

InterPlas Thailand 2016

อินเตอร์พลาส ไทยแลนด์ 2559 ปิดฉากลงอย่างสวยงามด้วยความร่วมมือของทุกท่านนำไปสู่อีกหนึ่งความสำเร็จในงานอินเตอร์พลาส ไทยแลนด์ ทางคณะผู้จัดยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะประกาศว่าจำนวนผู้เข้าร่วมงานมากถึง 15,427 ราย และผู้เข้าร่วมการสัมมนากว่า 1,341 คนในปีนี้ โดยชื่อเสียงของงาน อินเตอร์พลาส ไทยแลนด์ ได้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมา ในฐานะเวทีนวัตกรรมชั้นแนวหน้าสำหรับผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีในการเปิดตัวสินค้าใหม่

Read more