You are here: Home > TAPA 2016

THAILAND AUTO PARTS & ACCESSORIES 2016 (TAPA 2016)

THAILAND AUTO PARTS & ACCESSORIES 2016 (TAPA 2016)

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์เผยงานแสดงสินค้ายานยนต์ ชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์และอุปกรณ์ตกแต่ง 2559 หรือ Thailand Auto Parts & Accessories 2016 (TAPA 2016) ได้รับผลตอบรับที่ดีจากนักธุรกิจทั่วโลก สามารถสร้างมูลค่าการสั่งซื้อโดยรวม 1,700 ล้านบาท Read more