‘The Next Engineer Forum 2016’ จากพี่สู่น้อง… เตรียมความพร้อมวิศวกรก่อนเข้าสู่สนามอาชีพ

บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จํากัด ในฐานะผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรมรายเดือนชั้นนำ Modern Manufacturing และ MM Machine Tools & Metalworking และผู้จัดงาน Thailand Industrial Forum ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน ‘The Next Engineer Forum 2016’  จัดขึ้นในวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมวิจิตรวาที ชั้น 3 อาคาร 81 คณะ วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องกลุ่มภาควิชาชีพวิศวกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การทํางานในชีวิตจริง

The Next Engineer Forum, กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น, นิตยสารอุตสาหกรรม, Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metalworking, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, ทำความรู้จักกับอุตสาหกรรมไทย, ห้องประชุมวิจิตรวาที ชั้น 3 อาคาร 81, เตรียมความพร้อมวิศวกรก่อนเข้าสู่สนามอาชีพ, เทรนด์การผลิต, เทคโนโลยี, โรงงานยุคปัจจุบัน

งานนี้จัดขึ้นโดยมีจุดประสงค์สำคัญ คือ เพื่อส่งเสริมนิสิต นักศึกษา ให้มีความพร้อมก่อนการเข้าสู่ชีวิตการทํางานจริงจุดประกายเป้าหมายและทิศทางการเลือกอาชีพและยังเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้มีประสบการณ์ ซึ่งมีนิสิตนักศึกษาในกลุ่มภาควิชาวิศวกรรมจำนวนมากให้ความสนใจเข้าร่วมงาน

ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อ ‘ทำความรู้จักกับอุตสาหกรรมไทย’ และ ‘เทรนด์การผลิต/เทคโนโลยีการผลิตที่ได้รับความนิยม สำหรับโรงงานยุคปัจจุบัน’  อีกทั้ง ต่อด้วยการเสวนาในหัวข้อ ‘เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สนามอาชีพ’ โดยผู้มีผู้ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ คือ อ.กมล นาคะสุวรรณ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย และ ประธานคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.อศ.) เพื่อพัฒนากำลังคน อาชีวศึกษา กลุ่มอาชีพแม่พิมพ์ สังกัดคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อ.กมล ดุรงค์กนกพันธ์ ที่ปรึกษา ด้านบริหารจัดการองค์กรและบริหารการผลิต และ ผู้อำนวยการ ฝ่ายองค์กร  บริษัท ชาร์ป เฟเดอรอล อิเล็กทริค จำกัดคุณสราวุธ จันทรนิภา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยวอเตอร์สต๊อป จำกัด และดำเนินรายการโดย คุณธีระ กิตติธีรพรชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด