‘The Next Engineer Forum 2017’ จากพี่สู่น้อง… เตรียมความพร้อมวิศวกรก่อนเข้าสู่สนามอาชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จํากัด ในฐานะผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรมรายเดือนชั้นนำ Modern Manufacturing และ MM Machine Tools & Metalworking และผู้จัดงาน Thailand Industrial Forum ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โดยมี รศ.ดร.อธิคม ฤกษ์บุตร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดงาน ‘The Next Engineer Forum 2017’  จัดขึ้นในวันที่ 4 เมษายน 2560 ณ พิพิธภัณฑ์ Mahanakorn The Museum of Arts and Technology เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องกลุ่มภาควิชาชีพวิศวกรรมงานนี้จัดขึ้นภายใต้จุดประสงค์สำคัญคือเพื่อส่งเสริมนิสิต นักศึกษา ให้มีความพร้อมก่อนการเข้าสู่ชีวิตการทํางานจริง พร้อมทั้งเป็นการจุดประกายเป้าหมายและทิศทางการเลือกอาชีพและยังเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้มีประสบการณ์ ซึ่งมีนิสิตนักศึกษาในกลุ่มภาควิชาวิศวกรรมให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

The Next Engineer Forum, บริษัท กรีนเวิลด์พับลิเคชั่น จำกัด, นิตยสารอุตสาหกรรม, Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metalworking, Thailand Industrial Forum , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร,คณะวิศวกรรมศาสตร์, จับทิศทางอุตสาหกรรมไทย มองโอกาสสู่การแข่งขัน,เตรียมความพร้อมวิศวกรก่อนเข้าสู่สนามอาชีพ,วิศวกร, สัมมนา, สัมมนาฟรี, พลังแห่งการให้,เทรนด์การผลิต,เทคโนโลยี, โรงงานยุคปัจจุบัน

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อ จับทิศทางอุตสาหกรรมไทย มองโอกาสสู่การแข่งขัน และ เทรนด์การผลิต…ควรรู้ จับกระแสโลกอุตสาหกรรมยุคปัจจุบัน  อีกทั้ง ต่อด้วยการเสวนาในหัวข้อ ชี้ทางรุ่ง เจาะทางรอด วิศวกรรุ่นใหม่’ โดยผู้มีผู้ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ อาทิ อ.กมล ดุรงค์กนกพันธ์ ที่ปรึกษา ด้านบริหารจัดการองค์กรและบริหารการผลิต และ ผู้อำนวยการ ฝ่ายองค์กร  บริษัท ชาร์ป เฟเดอรอล อิเล็กทริค จำกัด คุณบัณฑิต อินทร์พันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มอร์เทคโนโลยี จำกัด คุณน้ำเพชร  ปรางทอง เอ็นจิเนียร์ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์  จำกัด (มหาชน) และดำเนินรายการโดย คุณธีระ กิตติธีรพรชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด

อย่างไรก็ตาม นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ จะได้รับเคล็ดลับ เทคนิคคุณสมบัติที่ควรมี รวมถึงแนวทางสู่ความสำเร็จในการทำงานด้วยการแชร์ประสบการณ์จากรุ่นพี่อีกทั้ง สร้างความเข้าใจถึงจุดเปลี่ยนอุตสาหกรรม 4.0 ของวิศวกรรุ่นใหม่ และตอกย้ำถึงคุณภาพและโอกาสของบัณทิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครในตลาดแรงงานไทยโดยได้รวบรวมไว้ในงานนี้งานเดียว ทั้งนี้ สำหรับงาน The Next Engineer Forum จึงเป็นเวทีจากพี่สู่น้อง… เพื่อเตรียมความพร้อมวิศวกรรุ่นใหม่ก่อนเข้าสู่สนามอาชีพพร้อมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดและพลังแห่งการให้อย่างแท้จริง