‘The Next Engineer Forum 2017’ จากพี่สู่น้อง… เตรียมความพร้อมวิศวกรก่อนเข้าสู่สนามอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จํากัด ในฐานะผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรมรายเดือนชั้นนำ Modern Manufacturing และ MM Machine Tools & Metalworking และผู้จัดงาน Thailand Industrial Forum ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี คุณสุปรียา อ่อนอิงนอน เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน The Next Engineer Forum 2017’  จัดขึ้นในวันที่ 20 มีนาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนรวม 4 คณะ วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องกลุ่มภาควิชาชีพวิศวกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การทํางานในชีวิตจริง งานนี้จัดขึ้นโดยมีจุดประสงค์สำคัญ คือ เพื่อส่งเสริมนิสิต นักศึกษา ให้มีความพร้อมก่อนการเข้าสู่ชีวิตการทํางานจริงจุดประกายเป้าหมายและทิศทางการเลือกอาชีพและยังเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้มีประสบการณ์ ซึ่งมีนิสิตนักศึกษาในกลุ่มภาควิชาวิศวกรรมจำนวนมากให้ความสนใจเข้าร่วมงาน

The Next Engineer Forum, บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด, นิตยสารอุตสาหกรรม, Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metalworking, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนรวม 4 คณะ วิศวกรรมศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, แนวโน้มตลาดวิศวกร AEC, ทิศทางอุตสาหกรรมไทย รู้ไว้มีชัยไปกว่าครึ่ง , เตรียมความพร้อมวิศวกรก่อนเข้าสู่สนามอาชีพ,วิศวกร, AEC,สัมมนา, สัมมนาฟรี, พลังแห่งการให้, เทรนด์การผลิต, เทคโนโลยี, โรงงานยุคปัจจุบัน

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อ ทิศทางอุตสาหกรรมไทย รู้ไว้มีชัยไปกว่าครึ่ง และ เทรนด์การผลิต…ควรรู้ จับกระแสโลกอุตสาหกรรมยุคปัจจุบัน  อีกทั้ง ต่อด้วยการเสวนาในหัวข้อ เจาะลึกเรื่องจริง… วิศวกรรุ่นใหม่ควรรู้ โดยผู้มีผู้ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ คือ อ.กมล ดุรงค์กนกพันธ์ ที่ปรึกษา ด้านบริหารจัดการองค์กรและบริหารการผลิต และ ผู้อำนวยการ ฝ่ายองค์กร  บริษัท ชาร์ป เฟเดอรอล อิเล็กทริค จำกัด คุณขจัดภัย อารีประเสริฐสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอมาว (ประเทศไทย) จำกัด คุณสิทธิชัย ปริญญานุสรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท  ซีทีไอ เอแพค จำกัด คุณธีรวุฒิ ชินวงศ์วิศาล ผู้จัดการฝ่ายขายงานโครงการ บริษัท แอร์โค จำกัด (เทรน ประเทศไทย) และดำเนินรายการโดย คุณธีระ กิตติธีรพรชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด

อย่างไรก็ตาม นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ จะได้รับเทคนิคที่จะเป็นบันไดสู่ความสำเร็จ พร้อมทั้งรอบรู้แนวโน้มตลาดวิศวกร AEC และเข้าใจจุดเปลี่ยนอุตสาหกรรม 4.0 ของวิศวกรรุ่นใหม่ จากการถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากรุ่นพี่ที่ประความสำเร็จมาเป็นเวลากว่า10ปีที่พร้อมจะมาไขความลับในงาน The Next Engineer Forum เรียกได้ว่างานนี้เป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนความคิดและพลังแห่งการให้อย่างแท้จริง