INDUSTRIAL MEDIA & SERVICE

GREENWORLD คือผู้ผลิตสื่อด้านอุตสาหกรรม ที่มีความหลากหลาย ทั้งสื่อออฟไลน์ สื่อออนไลน์ และยังมีบริการ Digital Marketing Solution เพื่อรองรับธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมหรือธุรกิจแบบ B2B ที่ตอบสนองแผนการตลาดของลูกค้าทั้งองค์กรขนาดเล็ก และองค์กรใหญ่ เรายินดีให้คำปรึกษาด้านแผนการตลาดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย เราจัดงานอีเว้นท์ด้าน สินค้าอุตสาหกรรม ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ ผลิต Digital Content ด้านอุตสาหกรรม หลากหลายช่องทาง ทั้งเว็บไซต์, Social Media, Youtube Channel , E-market place, Webinar และมีบริการด้าน Digital Marketing ตั้งแต่ผลิต Content รูปแบบต่างๆ อย่าง Advertorial, Content Marketing, Video Content , Social Content, E-mail Marketing, Tele Marketing และเผยแพร่ผ่านสื่อของเราที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างตรงกลุ่ม

Our Mission

มุ่งมั่นผลิตสื่อและให้บริการอย่างสร้างสรรค์ มีคุณภาพและตรงต่อเวลา สร้างความพึงพอใจและความคุ้มค่าให้แก่ลูกค้า