BLOG

Offline Marketing 2021

เนื่องด้วยปัจจุบันต่างก็ให้ความสำคัญกับ digital marketing กันอย่างมาก ผู้คนจึงละเลยการตลาดแบบออฟไลน์ เพราะมองว่าเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่เก่าเกินกว่าที่จะทำให้ประสบผลสำเร็จ แต่แท้ที่จริงแล้ว offline marketing ยังคงแข็งแกร่งหากคุณรู้กลยุทธ์ในการนำมาใช้

เทรนด์การตลาด B2B 2021

ปัจจุบัน Digital Content เป็นแรงขับเคลื่อนกลยุทธ์ B2B ทุกอย่างและเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจ ที่จะช่วยให้กิจกรรมทางการตลาดเติบโตยิ่งขึ้นในปี 2021

ผู้ผลิตสื่อด้านอุตสาหกรรม ที่มีความหลากหลาย ทั้งสื่อออฟไลน์ สื่อออนไลน์ และยังมีบริการ digital Marketing