Data driven

Data driven ในด้านการตลาดมีประโยชน์และแนวทางอย่างไร

“Data-driven” หมายถึง “การขับเคลื่อนด้วยข้อมูล” การใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมและปฏิสัมพันธ์ต่างๆ ในการบริหารงานและการวางแผนทางการตลาด และเอามาวิเคราะห์เพื่อวัดผลและปรับแผนให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมมากที่สุด ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถทำกิจกรรมทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ซึ่งการเก็บข้อมูลจากลูกค้านั้น คุณจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเท่านั้น ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA (Personal Data Protection Act)

“data-driven” ในด้านการตลาดนั้นมีแนวทางหลากหลาย ดังนี้:

การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection): การเริ่มต้นจากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ในการตลาด เช่น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการซื้อขาย ข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นต้น

การเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย (Audience Understanding): การวิเคราะห์ข้อมูลช่วยให้คุณสามารถเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณได้ดีขึ้น ตั้งแต่ความต้องการด้านการซื้อ, พฤติกรรมการใช้งานของสินค้าและบริการ , ความสนใจ และเป้าหมายการซื้อของพวกเขา เพื่อที่คุณจะสามารถปรับแผนการตลาดให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมายได้เต็มที่

การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis): จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา สามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวโน้มและความสัมพันธ์ของข้อมูล เพื่อให้มีความเข้าใจถึงลักษณะพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการขององค์กรของเราได้

การติดตามและวัดผล (Tracking and Measurement): การใช้ข้อมูลเพื่อติดตามผลการตลาดเป็นสิ่งสำคัญ เช่น การวิเคราะห์การคลิก, อัตราการแปลง (Conversion Rate), และ KPIs (Key Performance Indicators) อื่นๆ เพื่อให้คุณทราบว่ากิจกรรมของคุณมีผลเชิงบวกหรือไม่

การประเมินผลและปรับแผน (Evaluation and Adjustment): องค์กรจะติดตามผลลัพธ์ของแผนการตลาดและนำข้อมูลกลับมาวิเคราะห์เพื่อปรับแผนและกลยุทธ์ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที ไม่ว่าจะเป็นการปรับกลยุทธ์ด้านการตลาด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า หรือการปรับเปลี่ยนการผลิต ตามการเปลี่ยนแปลงของตลาด

การกำหนดกลยุทธ์ (Strategy Development): การวิเคราะห์ข้อมูลช่วยให้คุณสร้างกลยุทธ์การตลาดที่มีการใช้ทรัพยากรและเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การเลือกช่องทางการตลาดที่เหมาะสม, กำหนดข้อความ,Content, ที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น

การปรับแผนการตลาด (Marketing Optimization): ด้วยข้อมูลที่มีอยู่ คุณสามารถปรับแผนการตลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น การปรับโฆษณาในช่วงเวลาที่เป็นที่ต้องการมากที่สุด

การใช้แนวคิด data-driven ช่วยให้คุณสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์แก่ธุรกิจและองค์กร ด้วยข้อมูลที่เกิดจากการเก็บข้อมูลและข้อมูลประเภทต่างๆ คุณสามารถตัดสินใจว่าจะลดหรือเพิ่มการลงทุนในแนวทางการตลาดใดให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

แหล่งข้อมูล : https://contentshifu.com/blog/data-driven-marketing…

👉 สนใจลงโฆษณา บทความ ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อได้ที่ Line OA : @greenworldmedia หรือ https://lin.ee/mc9pl8G