การเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย ทำไมถึงสำคัญ

การเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย ทำไมถึงสำคัญ

กลุ่มเป้าหมาย (Target Audience) คือกลุ่มของบุคคลหรือกลุ่มลูกค้าที่เราต้องการจะนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราให้แก่พวกเขา กลุ่มเป้าหมายนี้เป็นกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา และมีความต้องการหรือความสนใจที่คล้ายคลึงกันที่สุด