Offline Marketing 2021

Offline Marketing ทำอย่างไรให้ได้ผลในปี 2021

เนื่องด้วยปัจจุบันต่างก็ให้ความสำคัญกับ digital marketing กันอย่างมาก ผู้คนจึงละเลยการตลาดแบบออฟไลน์ เพราะมองว่าเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่เก่าเกินกว่าที่จะทำให้ประสบผลสำเร็จ แต่แท้ที่จริงแล้ว offline marketing ยังคงแข็งแกร่งหากคุณรู้กลยุทธ์ในการนำมาใช้