Data driven

Data driven ในด้านการตลาดมีประโยชน์และแนวทางอย่างไร

“Data-driven” หมายถึง “การขับเคลื่อนด้วยข้อมูล” การใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมและปฏิสัมพันธ์ต่างๆ ในการบริหารงานและการวางแผนทางการตลาด และเอามาวิเคราะห์เพื่อวัดผลและปรับแผนให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมมากที่สุด ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถทำกิจกรรมทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น