7Ps Marketing Mix

เข้าใจแนวคิดกลยุทธ์ 7Ps Marketing Mix และการปรับใช้กับธุรกิจในยุคปัจจุบัน

กลยุทธ์ 7Ps ในการตลาดเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับการทำธุรกิจ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างความสำเร็จในตลาด เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนทางการตลาดของธุรกิจ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจเป็นที่น่าสนใจต่อลูกค้า เกิดขึ้นจากการต่อยอดมาจากกลยุทธ์ 4Ps (Product, Price, Place, Promotion) เพิ่มเติมด้วย 3 องค์ประกอบเพิ่มเติมที่เน้นเรื่องการบริการ นี่คือแต่ละองค์ประกอบของส่วนผสมทางการตลาด โดยแบ่งออกเป็น 7 ข้อต่อไปนี้