10 เทรนด์การตลาดที่ต้องรู้สำหรับปี 2024 จาก Forbes

แนวโน้มการตลาดมีการเปลี่ยนแปลงทุก ๆ ปี การพัฒนาของเทคโนโลยีส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคจึงเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีการติดตามแนวโน้มเหล่านี้จึงเป็นสิ่งสําคัญ เพื่อทําความเข้าใจผู้บริโภคและนำมาปรับกลยุทธิ์ให้มีประสิทธิภาพ