กลยุทธ์การตลาด

SMART

การตั้งเป้าหมายตามหลัก SMART 5 อย่าง มีประโยชน์ต่อองค์กรอย่างไร

“เริ่มต้นด้วยเป้าหมายที่ดี ปลายทางคือความสำเร็จ” มารู้จักกับการตั้งเป้าหมายแบบ SMART หรือแนวคิดในการตั้งเป้าหมาย เป็นกรอบแนวคิดที่ใช้ในการกำหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่เป็นไปได้จริงในการทำงาน วิธีการนี้ช่วยให้เป้าหมายที่กำหนดมีความชัดเจนและสามารถวัดผลได้

การเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย ทำไมถึงสำคัญ

การเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย ทำไมถึงสำคัญ

กลุ่มเป้าหมาย (Target Audience) คือกลุ่มของบุคคลหรือกลุ่มลูกค้าที่เราต้องการจะนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราให้แก่พวกเขา กลุ่มเป้าหมายนี้เป็นกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา และมีความต้องการหรือความสนใจที่คล้ายคลึงกันที่สุด

ความแตกต่างระหว่าง Influencer และ KOL ผู้มีอิทธิพลทางความคิดในโลก social media

ความแตกต่างระหว่าง Influencer และ KOL ผู้มีอิทธิพลทางความคิดในโลก social media

influencer (Influential person) และ KOL (Key Opinion Leader) เป็นคำที่ใช้เรียกบุคคลที่มีอิทธิพลในสังคมออนไลน์ และเป็นบุคคลที่มีผู้ติดตามหรือชื่นชอบเป็นอย่างมาก แต่ผู้มีอิทธิพลทั้ง 2 ประเภทนี้ ก็ยังมีความแตกต่างกัน มาดูกันว่าทั้ง 2 ผู้มีอิทธิพลมีความแตกต่างกันอย่างไร

strategy

Influencer Marketing กับความสำคัญในด้านการตลาด

Influencer marketing เป็นกลยุทธ์การตลาดที่กำลังมีเป็นที่นิยมอย่างมากในยุคปัจจุบัน เนื่องจากมีผลต่อความน่าเชื่อถือและสร้างความสนใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทหรือแบรนด์ต่าง ๆ

กลยุทธ์ Interactive

Interactive Marketing กลยุทธ์การตลาดที่สร้างการมีส่วนร่วม

Interactive Marketing คือ กลยุทธ์การตลาดที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายอย่างใกล้ชิดและมีความน่าสนใจ เป้าหมายของ Interactive Marketing คือการสร้างการมีส่วนร่วมและการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อสร้างประทับใจและน่าสนใจของลูกค้า